Oficálna stránka obce

Monitoring kvality ovzdušia – Rovinka a okolie

14. januára 2021

  

 

 

Názov projektuMonitoring kvality ovzdušia – Rovinka a okolie
PoskytovateľBratislavský samosprávny kraj
Dotačná schémaIndividuálne dotácie 2020
Trvanie projektu01.01.2020 – 31.12.2020
Výška dotácie1 500,00 € 
Cieľová skupinaobce Rovinka, Dunajská Lužná, Miloslavov, Kalinkovo a Hamuliakovo – viac ako 20 000 obyvateľov
žijúcich na danom území
Prínos projektuKvalita ovzdušia je ovplyvnená emisnými záťažami z rôznych zdrojov a rozptylovými podmienkami, ktoré sú podmienené orografickými a meteorologickými pomermi. Podunajská rovina je charakteristická minimálnou členitosťou terénu. Na Žitnom ostrove je málokedy bezvetrie, väčšinu roka veje západný až severozápadný vietor. Znečistenie ovzdušia je Svetovou zdravotníckou organizáciou považované za najvýznamnejší environmentálny determinant zdravia. Na tomto území sa nenachádza meracia stanica v sieti NMSKO, “najbližšia je v 60 km vzdialených Topoľníkoch. Zlepšovanie kvality životného prostredia je podmienkou pre tvorbu zdravého sídelného prostredia pre kvalitný život (Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky V. – NEHAP V.).
Aktivita projektuDotácia slúži na úhradu nákladov na elektrickú energiu pre mobilnú monitorovaciu stanicu, ktorá je umiestnená na spevnenej ploche pri malom jazere. 

Popis projektu

Obecné zastupiteľstvo obce Rovinka uznesením č. 64/2019 jednohlasne schválilo zapožičanie mobilnej meracej jednotky kvality ovzdušia od Slovenského hydrometeorologického ústavu (ďalej len „SHMÚ“) na svojom riadnom zasadnutí dňa 26. júna 2019. Na základe tohto uznesenia je mobilná meracia jednotka SHMÚ umiestnená v katastri obce Rovinka. Obec Rovinka súčasne vystupuje v tomto zmluvnom vzťahu ako objednávateľ meracej jednotky od SHMÚ, no chce namerané dáta o kvalite ovzdušia so susednými obcami zdieľať. Súčasne musí hradiť náklady na el. energiu a na kalibráciu prístrojov (cca 500 € mesačne). V prípade, že zastupiteľstvo BSK a Obecné zastupiteľstvo obce Rovinka spoločne schvália zriadenie krízového fondu územnej samosprávy, v ktorom sa sústredia finančné prostriedky samosprávneho kraja, obce Rovinka, prípadne inej právnickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa a fyzickej osoby, bude prevádzka mobilnej monitorovacej jednotky SHMÚ a prípadne aj iných podporných technologických riešení určených na objektívny monitoring kvality ovzdušia financované z tohto fondu ako prevencia vzniku mimoriadnych udalostí. Každý druh mimoriadnej udalosti má svoje špecifiká vyplývajúce z možných nepriaznivých účinkov na život, zdravie a majetok, ktoré spočívajú najmä v rôznych časových faktoroch ohrozenia, rozsahu a závažnosti ohrozenia. Viac ako 12 % obyvateľstva je vystavených zvýšeným hladinám koncentrácie častíc PM2,5 v ovzduší, čo je najviac v OECD. Koncentrácia väčších častíc PM10 sa blíži k priemeru EÚ. Koncentrácia oxidu dusičitého (NO2) je na Slovensku najhoršia v EÚ a koncentrácia prízemného ozónu v ovzduší je tretia najhoršia v EÚ. U nás kvalitu ovzdušia meria iba sám veľký znečisťovateľ ovzdušia – rafinéria Slovnaft. Kontrolou NKÚ SR bolo zistené, že Národná meracia sieť kvality ovzdušia (NMSKO) nie je dostatočná vzhľadom na zložitú orografiu územia Slovenska. Taktiež z výsledkov kontroly NKÚ SR vyplýva, že SR dostatočne nevyužívala mobilné monitorovacie stanice na monitorovanie kvality ovzdušia. Monitoring kvality ovzdušia začne v najbližších dňoch. Monitorovacia stanica meria hodnoty PM10, SO2, NO2, NOx, CO a benzén.

  •  
  •  
  •  

Last modified: 14. januára 2021