Oficálna stránka obce

Kompostovanie prostredníctvom záhradných kompostérov – 2. kolo

23. októbra 2018

Záujem o kompostér – dotazník (online)

Nakoľko kompostéry zakúpené obcou v 1. kole sú už všetky rezervované a stále pribúdajú ďalší záujemcovia o kompostovanie, obec otvára 2. kolo objednávania kompostérov. Kompostéry sa dajú objednať prostredníctvom online dotazníka, na e-maily: kacer@obecrovinka.sk alebo priamo na obecnom úrade. Novoobjednané kompostéry sa budú vydávať na jar 2019. Pred ďalším kolom vydávania kompostérov sa uskutoční aj prednáška o kompostovaní, informácie o kompostovaní nájdete aj na webstránke: zbernydvorrovinka.sk/kompostovanie

Zavádzanie kompostovania v obci

Obec Rovinka v súlade so Všeobecne záväzným nariadením obce č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rovinka, zavádza pre všetky domácnosti nový systém nakladania s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi. Ten bude spočívať v povinnosti svojpomocne zhodnocovať tento odpad formou domáceho kompostovania. K tomu budú jednotlivým domácnostiam bezplatne poskytnuté zo strany obce kvalitné plastové kompostéry a príslušné návody na jeho používanie.

Nárok na plastový kompostér bude mať každá domácnosť, ktorej zástupca (vlastník objektu) podpíše s obcou Protokol o odovzdaní a prevzatí plastového kompostéra (ďalej len „protokol“) a bude plniť nim stanovené záväzky.

V domácom kompostovisku bude mať domácnosť povinnosť kompostovať všetky vhodné biologické odpady, ktoré vznikajú v domácnosti, v záhrade, popr. pri údržbe priľahlých pozemkov (všetky rastlinné zvyšky z prípravy jedál; pestovania ovocia, zeleniny, obilnín, kvetov a byliniek; z údržby súkromnej zelene a chovu hospodárskych zvierat).

Zavedenie tejto zmeny vyplýva obci Rovinka z novely Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorá stanovuje obciam a mestám povinnosť zaviesť triedený zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov z domácností. Každá samospráva si môže sama zvoliť na základe miestnych podmienok a možností, akým spôsobom túto povinnosť splní. Jednou z možností je v zástavbe rodinných domov podporovať domáce kompostovanie. Práve touto cestou sa obec Rovinka pustila, pretože ju považuje v momentálnej situácii za najefektívnejšiu a z ekonomického hľadiska najprijateľnejšiu.

Ďalej zo zákona o odpadoch vyplýva, že každý obyvateľ ako pôvodca komunálneho odpadu je povinný pravidelne a v plnej miere sa zúčastňovať na zvolenom systéme nakladania s komunálnymi odpadmi.

Okrem toho sa obyvateľom zakazuje nakladať s odpadmi v rozpore so zavedeným systémom, napr. spaľovať odpad, ukladať ho na verejné priestranstvo atď.

Veríme, že Vám nie je ľahostajné životné prostredie a preto sa aktívne zapojíte do domáceho kompostovania. Spoločnými silami sa tak pokúsime znížiť množstvo skládkovaných odpadov, znečistenie ovzdušia a nášho okolia, ale aj nákladov na odpadové hospodárstvo.

  •  
  •  

Last modified: 23. októbra 2018