Oficálna stránka obce

Komisie OZ

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Obec Rovinka má zriadení nasledovné komisie:

Komisia sociálno - kultúrna
Komisia športovo - školská
Komisia stavebno - dopravná
Komisia finančná
Komisia ochrany životného prostredia a verejného poriadku
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Prehľad komisií OZ obce Rovinka

2014 - 2018