Oficálna stránka obce

Komisie obecného zastupiteľstva

15. novembra 2018

Dôležitým prvkom obecného zastupiteľstva sú komisie, ktoré obecné zastupiteľstvo zriaďuje ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie pozostávajú z poslancov ako aj ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Nakoľko je v záujme obce, aby sa mohli aktívny občania podieľať na jej ďalšom rozvoji, vyhlasuje sa verejná výzva na členov komisie obecného zastupiteľstva. Prihlásiť sa za člena komisie môže ktokoľvek, kto dovŕšil 18 rokov. Podmienkou prihlásenia sa, je zaslať jednoduchý profesijný životopis s uvedením, v ktorej komisii by mal uchádzač záujem pracovať, na e-mail: kacer@obecrovinka.sk. Záujemca sa môže uchádzať o členstvo v týchto komisiách: 

  • sociálna a zdravotná komisia
  • kultúrno-športovo-školská komisia
  • stavebná a dopravná komisia
  • komisia finančná, obchod a služby
  • komisia ochrany životného prostredia a verejného poriadku

O členoch komisie rozhoduje obecné zastupiteľstvo a členstvo nie je nárokovateľné. Členstvo v komisií je aj finančne honorované.

  •  
  •  

Last modified: 14. novembra 2018