Oficálna stránka obce

Investičné projekty obce

4. septembra 2018

V rámci zvyšovania informovanosti občanov o plánovaných investíciách v obci, boli vytvorené na obecnej stránke www.obecrovinka.sk v časti Projekty podstránky Projekty financované obcou a Vývoj projektov. V časti Projekty financované obcou sú rozpísané rôzne plánované investičné akcie obce. Pri každom projekte je uvedený stručný popis, rozpočet a predpokladaný časový harmonogram realizácie. Údaje pri každom projekte budú priebežne aktualizované podľa skutočného vývoja. Vývoj projektov obsahuje kľúčové udalosti jednotlivých projektov, ktoré sa už udiali, v jednom súmarnom prehľade. Ide najmä o udalosti ako vydanie stavebného povolenia, ukončenie verejného obstarávania, podpis zmluvy s dodávateľom, kolaudácia.

  •  
  •  

Last modified: 3. septembra 2018