Oficálna stránka obce

Hrobové miesta bez platnej nájomnej zmluvy

24. septembra 2017

Na miestnych cintorínoch v Rovinke: Horný cintorín a Dolný cintorín sa nachádzajú aj hrobové miesta, ktorých nájomcovia nám nie sú známi alebo sa nám nepodarilo doručiť výzvu k úhrade a súčasne im už vypršala doba predplatného. Jedná sa o hrobové miesta, na ktoré do dnešného dňa nebola uzatvorená nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta, ktorá sa uzatvára medzi prevádzkovateľom pohrebiska – obec Rovinka a jedným z príbuzných nebohého – nájomcom.

Vyzývame nájomcov, aby v prípade, že majú záujem o zachovanie hrobového miesta sa dostavili na Obecný úrad v Rovinke za účelom uzatvorenia Zmluvy o nájme hrobového miesta a uhradenia nájomného. V opačnom prípade budú hrobové miesta uvedené v priloženom rozpise (tabuľke) postupne označené prevádzkovateľom a v zmysle zákona o pohrebníctve dôjde k ich zániku. V tabuľke pod oznamom sú zverejnené mená zosnulých a čísla hrobových miest, ktorým už vypršalo predplatné na hrobové miesto. Posledná aktualizácia je k 20.09.2017.

Zoznam hrobov bez platných nájomných zmlúv

  •  
  •  

Last modified: 7. októbra 2017