Oficálna stránka obce

Evidencia obyvateľstva

Vybavuje: Janka Kundláková

Tel.: 02 / 59304056

Referát evidencie obyvateľstva zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.

Trvalý pobyt

Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan, ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí. Trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove, k bytu ani k vlastníkovi, má len evidenčný charakter. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.

 1. platný občiansky preukaz, potvrdenie o občianskom preukaze alebo platný cestovný doklad Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze;
 2. písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti, toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:
 • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
 • ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
 • ide o prihlásenie občanov, ktorí sú celoročne umiestnení v zariadení sociálnych služieb, zariadenia sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje bývanie, sú povinné dať písomný súhlas na prihlásenie na trvalý pobyt občanom, ktorí sú v nich celoročne umiestnení;
 • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťa vlastníka alebo
 • vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojim podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne
 1. ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list vydaný orgánmi Slovenskej republiky;
 2. miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky

Prechodný pobyt

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní, ktorý musí ohlásiť do 10 dní od ubytovania. Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac päť rokov. Pri vybavovaní tejto agendy sa občan dostaví na ohlasovňu pobytu.

Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby 5 rokov, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť; ak tak neurobí, ohlasovňa záznam o prechodnom pobyte zruší na návrh vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu.

 1. platný občiansky preukaz, potvrdenie o občianskom preukaze alebo platný cestovný doklad Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze;
 2. písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti;

Obec môže poskytnúť na základe osobnej a písomnej žiadosti právnickej alebo fyzickej osoby potvrdenie o prechodnom/trvalom pobyte za správny poplatok vo výške 5 €.