Oficálna stránka obce

Dodržiavanie pravidiel separovania a ukladania odpadu

10. júna 2020

Upozorňujeme pôvodcov odpadu, že uloženie zeleného biologicky rozložiteľného odpadu (tráva, burina, konáre,…) na voľnú plochu je protizákonné a hrozí za to uloženie sankcie podľa zákona č. 79/2015 o odpadoch. Takýto odpad nepatrí ani do nádoby na zmesový komunálny odpad. Je ho možné kompostovať v kompostéroch, ktoré obec poskytuje zadarmo, resp. sa dá vyviezť na zberný dvor.

Upozorňujeme na dôsledné dodržiavanie separovania komunálneho odpadu v zberných nádobách umiestnených na stojiskách a aj v domácnostiach. Do zberných nádob sa dáva odpad podľa ich určenia. Pokiaľ sa v niektorej nádobe bude nachádzať iný odpad ako ten, na ktorý je nádoba určená, hrozí nevyvezenie odpadu zberovou spoločnosťou resp. uloženie sankcie zo strany organizácie zodpovednosti výrobcov, čo sa v konečnom dôsledku prejaví na výške poplatku za vývoz komunálneho odpadu.

Bližšie informácie o odpadovom hospodárstve v Rovinke nájdete na stránke zbernydvorrovinka.sk 

 

  •  
  •  

Last modified: 9. júna 2020