Oficálna stránka obce

Daň za psa

Vybavuje: Mgr. Jana Mitrová

Tel.: 02 / 59304053

Priznanie k dani za psa podáva každý vlastník alebo držiteľ psa, ak pes dosiahol 6 mesiacov veku. Základom dane je počet psov.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa stal pes predmetom dane, a zaniká posledným dňom v mesiaci, v ktorom prestal byť pes predmetom dane.  

Daňovník podá vznik alebo zánik daňovej povinnosti do 30 dní.

Obec Rovinka oslobodzuje od miestnej dane za psa daňovníkov v zmysle VZN o miestnej dani za psa tých, ktorí sú osobami nevidomými alebo osobami s ťažkých zdravotným postihnutím, čo musí správcovi dane daňovník preukázať do 30 dní od vzniku nároku na oslobodenie od dane.