Oficálna stránka obce

Daň z nehnuteľností

Vybavuje: Mgr. Jana Mitrová

Tel.: 02 / 59304053

Priznanie k dani sa podáva k pozemkom, stavbám, domom, bytom a nebytovým priestorom, ktoré v priebehu roka zmenili vlastníka. Rozhodujúci je pritom stav vlastníka k 1. januáru daňového obdobia (kalendárneho roka) a priznanie k dani sa podáva na obecnom úrade (v čase úradných hodín) do 31. januára na tlačive, ktoré vydalo a schválilo Ministerstvo financií SR. Netreba zabúdať, že povinnosť odovzdať priznanie k dani v termíne do 31. januára majú aj daňovníci, ktorí podávajú čiastkové priznanie a čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti. Aby ste predišli nezrovnalostiam a pochybnostiam pri vyplnaní tlačiva prečítajte si prosím ešte pred tým poučenie k vyplneniu tlačiva a postupujte v súlade s ním. Zároveň dbajte na to, aby všetky kolónky v tlačive boli vyplnené riadne, čitateľne a pravdivo.

Výnimku zo zákona tvoria daňovníci, ktorí nadobudli nehnuteľnosť dedením alebo vydražením. Vtedy sa stávajú daňovníkmi prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti resp. dedič sa stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného uznesenia o dedičstve.

Ak Vám oproti predchádzajúcemu daňovému obdobiu nenastali žiadne zmeny vo vlastníctve alebo v užívaní nové priznanie k dani sa nepodáva a daňovú povinnosť si splníte zaplatením dane po zaslaní rozhodnutia správcom dane.

Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie, čiastkové priznanie, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.

Ak sa spoluvlastníci dohodnú, príslušné priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom priznaní a na tlačive „Dohoda o určení zástupcu na podanie priznania dani z nehnuteľností“.

Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, príslušné priznanie podáva jeden z manželov.

 

Priznanie k dani podávajú:

Noví vlastníci, ktorí nadobudli nehnuteľnosť nejakým spôsobom (darovaním, dedením, kúpou, dražbou, rozhodnutím súdu) novú nehnuteľnosť.

K podanému priznaniu k dani pre rýchlejšie vyplnenie a kontrolu doložte aspoň jednu z možností:

 • list vlastníctva (nie je potrebné overovať ale musí byť aktuálny),
 • príklep súdu v prípade vydraženia,
 • kópia dedičského konania,
 • kópia kúpno-predajnej zmluvy resp. darovacej zmluvy,
 • fotokópia dokladu o prevode nehnuteľností (rozhodnutie) s pečiatkou katastrálneho úradu o povolení vkladu.

 

Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností podávajú:

Doterajší vlastníci, ak nastala niektorá z týchto zmien:

 • bolo vydané stavebné povolenie na stavby,
 • bolo vydané kolaudačné rozhodnutie na užívanie stavby,
 • došlo k zmene užívania nehnuteľnosti (napr. časť rodinného domu prešla na užívanie na podnikateľské účely),
 • a v prípade ak ste našim daňovníkom ale nejakú nehnuteľnosť ste si prikúpili, alebo ste nehnuteľnosti preparcelovali novým geometrickým plánom.

V takýchto prípadoch ide o zmeny, ktoré majú vplyv na výšku dane, aj v tomto prípade pre rýchlejšie vypĺňanie a kontrolu doložte aspoň jeden z dokladov:

 • kópiu stavebného povolenia alebo
 • kópiu právoplatného kolaudačného rozhodnutia a v závislosti o akú zmenu ide niektoré z vyššie spomenutých dokladov.

 

Čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti podávajú:

Doterajší vlastníci v prípade, ak časť z nehnuteľností (resp. jej celok) priznaných za predchádzajúce daňové obdobia odpredali, darovali alebo iným spôsobom stratili k nehnuteľnosti vlastnícke práva.

Aj v tomto prípade môžete k priznaniu k dani priložiť vyššie spomenuté doklady.

 

Opravné a dodatočné priznanie podávajú:

Opravné priznanie k dani podávajú tí daňovníci, ktorí už podali riadne priznanie ale ešte v čase určenom na podávanie priznaní k dani (t.j. do 31. januára) prišli na to, že v tlačive urobili chybu, ktorá má vplyv na výšku dane (napr. opomenuli uviesť nejakú parcelu, neuviedli správnu výmeru alebo druh využitia pozemku a pod.). V takomto prípade sa prihliada a výška dane sa vyrubuje na základe posledného podaného opravného priznania.

Dodatočné priznanie k dani sú povinní podať tí daňovníci, ktorí neuviedli správne údaje na vyrubenie výšky dane a už uplynula zákonná lehota na podávanie priznania k dani (t.j. po 31. januári). Dodatočné priznanie je potrebné podať ihneď ako na chybu prídete ale najneskôr do štyroch rokov od konca roka, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

 

Úhrada daňovej povinnosti

Pre úhradu daňovej povinnosti je rozhodujúci dátum prevzatia Rozhodnutia o vyrubení dane daňovníkom a jeho samotné zaslanie závisí od pracovnej zaťaženosti pracovníka obecného úradu.

Podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností sa riadi platným VZN o dani z nehnuteľností v obci Rovinka, zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a daňovým poriadkom.