Oficálna stránka obce

Činnosť profesionálnych hasičov v roku 2021

18. januára 2022

Situácia s výskytom nového vírusu, nielen na Slovensku ale na celom svete nepoľavila ani v roku 2021. Všetci sme museli dodržiavať rôzne epidemiologické opatrenia, ktoré však nezabránili tomu, aby si hasiči vykonávali svoju činnosť zodpovedne a spoľahlivo.

V uplynulom roku vykonali hasiči v okresoch Pezinok a Senec, ktoré sú v pôsobnosti Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku spolu 688 výjazdov k rôznym udalostiam. Pri požiaroch zasahovali 127 krát v okrese Pezinok a 118 krát v okrese Senec. Výjazdov k dopravným nehodám bolo spolu 192 (69 v okrese Pezinok a 123 v okrese Senec). Zásahov, pri ktorých bola poskytnutá technická pomoc – odstraňovanie padnutých stromov, asistencia polícii, otváranie bytov, bolo spolu 208. Pri úniku nebezpečných látok zasahovali hasiči 14 krát. Hasiči z hasičskej stanice Pezinok a Senec pomáhali aj pri likvidácií lesných požiarov v Grécku, ich kolegovia, ktorí ostali na hasičských staniciach plnili úlohy na Slovensku. Všetkým hasičom patrí úprimné poďakovanie za ich prácu, ktorú vykonávajú častokrát s ohrozením vlastného zdravia.

Celková priama škoda pri požiaroch v oboch okresoch bola 1 561 900 €. Rýchlym a profesionálnym zásahom uchránili hasiči pri požiaroch 4 304 900 €.

Medzi časté príčiny vzniku požiarov patria aj naďalej vypaľovanie trávy a suchých porastov, spaľovanie odpadov a odpadkov. Jeden z najväčších požiarov, ktorý vznikol bol požiar haly v Senci v mesiaci marec a tiež požiar na Skládke nebezpečného odpadu v Budmericiach (Istrochem Reality a. s. Bratislava). Podľa štatistických údajov najčastejšie vznikali požiare medzi 13. – 14. hodinou a medzi 17. – 18. hodinou. V okres Pezinok vzniklo najviac požiarov v pondelok a v okrese Senec v piatok.

Súčasťou okresného riaditeľstva je oddelenie požiarnej prevencie, ktoré vykonáva kontrolnú činnosť u právnických a fyzických osôb – podnikateľov, v obciach vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, posudzuje projektové dokumentácie stavieb z hľadiska požiarnej bezpečnosti, zúčastňuje sa kolaudačných konaní, prejednáva priestupky voči fyzickým osobám a ukladá pokuty za porušenie predpisov na úseku ochrany pred požiarmi.

V uplynulom roku bolo vykonaných spolu 175 protipožiarnych kontrol, pri ktorých bolo zistených 970 nedostatkov. Hlavným zameraním kontrolnej činnosti podobne ako v predchádzajúcom roku bol výkon protipožiarnych kontrol v školských zariadeniach. V týchto zariadeniach bolo vykonaných 29 komplexných protipožiarnych kontrol a 5 tematických protipožiarnych kontrol. Okresné riaditeľstvo uložilo 4 blokové pokuty a vydalo 2 rozkazy na uloženie sankcie za priestupok fyzickým osobám. V oblasti stavebnej prevencie (územné, stavebné, kolaudačné konania) vydalo okresné riaditeľstvo 1164 stanovísk. Na obciach boli vykonané 4 kontroly. Právnickým osobám bolo v uplynulom roku za porušenie predpisov o ochrane pred požiarmi uložených 5 pokút.

Preventívno – výchovná činnosť nebola vykonávaná v takej miere ako po iné predchádzajúce roky, nakoľko túto činnosť obmedzovali rôzne opatrenia. Napriek tomu sa podarilo uskutočniť niekoľko ukážok hasičskej techniky pre deti a mládež na parkovisku pri hasičskej stanici.

 Profesionálni hasiči prajú občanom v nadchádzajúcom roku veľa zdravia, šťastia a skorý návrat do bežného ničím neobmedzujúceho roku 2022.

  •  
  •  
  •  

Last modified: 18. januára 2022