Oficálna stránka obce

Činnosť hasičov v roku 2019

14. februára 2020

V uplynulom roku vykonali príslušníci Okresného Hasičského zboru v Pezinku na území okresu Pezinok a okresu Senec spolu 736 výjazdov k rôznym udalostiam. Pri požiaroch zasahovali 13 krát v okrese Pezinok a 160 krát v okrese Senec. Výjazdov k dopravným nehodám bolo spolu 210 (69 v okrese Pezinok a 141 v okrese Senec). Technická pomoc – odstraňovanie padnutých stromov, asistencia polícii, otváranie bytov, čerpanie vody bola poskytnutá v 210 prípadoch. Pri úniku nebezpečných látok zasahovali hasiči z hasičskej stanici v Pezinku a v Senci 14 krát. Pre zvýšenie odborných znalostí a fyzickej zdatnosti uskutočnili a zúčastnili sa 13 taktických a previerkových cvičení.

Pri požiaroch vznikla priama škoda 518 640 €. Rýchlym a profesionálnym zásahom uchránili hasiči pri požiaroch 5 585 600 €.

Najviac požiarov vzniklo v jarných a letných mesiacoch. Medzi časté príčiny vzniku požiarov patria aj naďalej vypaľovanie trávy a suchých porastov, spaľovanie odpadov a odpadkov, zakladanie ohňov v prírodnom prostredí.

O tom, že profesionálni hasiči sú v dobrej fyzickej kondícii svedčia aj ich úspechy v krajskom kole v hasičskom športe, kde získali prvé miesto v celkovom poradí a postúpili na Majstrovstvá Slovenska v hasičskom športe. Príslušník okresného riaditeľstva Matej Šintal získal prvé miesto na Majstrovstvách Slovenska hasičov v polmaratóne v Liptovskom Mikuláši, v kategórii 40 rokov.

Nemenej dôležitým oddelením okresného riaditeľstva je oddelenie požiarnej prevencie, ktoré vykonáva kontrolnú činnosť u právnických a fyzických osôb – podnikateľov, v obciach vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, posudzuje projektové dokumentácie stavieb z hľadiska požiarnej bezpečnosti, zúčastňuje sa kolaudačných konaní, prejednáva priestupky voči fyzickým osobám a ukladá pokuty za porušenie predpisov na úseku ochrany pred požiarmi.

Za obdobie roka 2019 bolo vykonaných spolu 202 protipožiarnych kontrol, pri ktorých bolo zistených 962 nedostatkov. Hlavným zameraním kontrolnej činnosti v uplynulo roku boli školy – materské, základné a rôzne školské zariadenia. V súvislosti s hlavným zameraním kontrolnej činnosti bolo vykonaných 43 komplexných protipožiarnych kontrol a dve tematické protipožiarne kontroly, pri nich bolo zistených 655 nedostatkov.

Pri kontrolách boli uložené 2 pokuty právnickým osobám a 2 blokové pokuty občanom. V rozkaznom konaní boli občanom uložené dve pokuty. V oblasti stavebnej prevencie (územné, stavebné, kolaudačné konania) vydalo okresné riaditeľstvo 1 398 stanovísk. Na obciach bolo v oblasti zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi vykonaných 8 komplexných a 6 následných kontrol.

V preventívno – výchovnej oblasti okresné riaditeľstvo zabezpečilo rôzne akcie pre deti, mládež a verejnosť. V spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom Pezinok – mesto, Policajným zborom SR, Mestskou políciou Pezinok a Malokarpatským múzeom v Pezinku, boli zorganizované oslavy svätého Floriána – patróna hasičov, ktoré sa však pre nepriaznivé počasie uskutočnili v obmedzenom rozsahu. V priebehu celého roka vykonávali príslušníci okresného riaditeľstva besedy so žiakmi spojené s ukážkami práce hasičov a techniky a exkurzie na hasičských staniciach v Pezinku a v Senci. Príslušníci okresného riaditeľstva sa zúčastňovali aj besied s dôchodcami.

Takýmito a podobnými akciami by sme chceli prispieť k informovanosti detí a občanov o náročnej práci hasičov aj v roku 2020.

Profesionálni hasiči prajú občanom v novom roku veľa zdravia, šťastia, lásky a porozumenia a aby sa s hasičskou technikou stretávali iba na ukážkach, cvičeniach a súťažiach a aby pomoc hasičov potrebovali čo najmenej.

 

pplk. Ing. Eva Orlická
vedúca oddelenia
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pezinku

 

  •  
  •  

Last modified: 14. februára 2020