Oficálna stránka obce

Rozbory vody zo studní v Rovinke

29. októbra 2023

Obec Rovinka sa podujala na náročnú úlohu, ku ktorej potrebuje na začiatku realizácie projektu ENVIRONMENTÁLNY SKRÍNING PODZEMNÝCH VÔD V OBCI ROVINKA aj pomoc dobrovoľných darcov. Na základe tohto projektu bude v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR v priebehu 2 – 3 rokov aktívne analyzovať vzorky vody z vybraných domových studní na svojom území. Tieto analýzy má obec na začiatku kryté iba čiastočne. Preto chceme požiadať aj širokú verejnosť, inštitúcie a organizácie o podporu nášho zámeru zistiť aktuálny stav podzemnej vody na Žitnom ostrove – najväčšej zásobárni (pitnej?) vody v strednej Európe.

Každý kto má záujem podporiť vykonanie komplexných rozborov vody zo studní v Rovinke, tak môže urobiť prispením ľubovoľnej čiastky na transparentný účet obce Rovinka, IBAN: SK62 0200 0000 0048 6897 4553. Pohyby na transparentnom účte si môžete pozreiť po kliknutí na link: transparentný účet

Koncom októbra obec Rovinka vyzvala majiteľov domových studní v súvislosti so začiatkom projektu, prihlásilo sa 40 majiteľov z rôznych častí obce. Analyzovaných môže byť momentálne maximálne 12 vzoriek vody zo studní. Odbery vzoriek sa budú realizovať v dňoch 6. a 7. novembra 2023 v spolupráci s moderným akreditovaným laboratóriom a zamestnancami Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR), s ktorým obec Rovinka na projekte spolupracuje.

Jedinečný projekt našej samosprávy reaguje na aktuálne požiadavky novej európskej a národnej legislatívy v oblasti informovania obyvateľov. ÚVZ SR privítal iniciatívu obce Rovinka, ktorá môže prispieť k zvýšeniu povedomia verejnosti o pitnej vode a o možnostiach požívania podzemnej vody z individuálnych studní. ÚVZ SR bude preto s obcou spolupracovať formou konzultačnej resp. poradenskej činnosti a v súlade s aktuálnymi kapacitami svojich laboratórií. Analýzou vzoriek vody z vybraných studní bude úrad posudzovať prípadné zdravotné riziká pre obyvateľov dotknutej oblasti, ktorí vodu zo studní používajú na konzumáciu, na polievanie či na kúpanie v bazénoch alebo na osobnú hygienu, nakoľko z rôznych dôvodov nemajú pripojenie na verejný vodovod.

Orgány verejného zdravotníctva evidujú využívanie vody z individuálnych studní s neoverenou kvalitou aj tam kde podzemná voda v studniach môže byť vplyvom environmentálnych záťaží kontaminovaná. Rovinka sa nachádza v hornej časti Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov. Napriek tomu je kvalita podzemnej vody ohrozená v súvislosti s toxickou skládkou bývalých Chemických závodov Juraja Dimitrova vo Vrakuni a ďalšími potenciálnymi environmentálnymi záťažami. Metodika siete pozorovacích objektov v rámci 12 lokalít, v našom prípade domových studní, a 2 jazier bola navrhnutá skúsenými odborníkmi v oblasti sanácií environmentálnych záťaží, a z konceptu všeobecného prúdenia podzemných vôd v oblasti za Bratislavou smerom k nám na Žitný ostrov.

Na začiatku budú náklady na realizáciu rozborov čiastočne hradené z projektu nášho odborného partnera a vďaka príspevkom dobrovoľných darcov na transparentný účet obce Rovinka, zriadený za týmto účelom.

Ďakujeme vám za súčinnosť a súčasne za vašu dôveru. Ďakujeme vám za záujem chrániť naše jedinečné prírodné dedičstvo aj pre ďalšie generácie.

K téme, s ktorou naša Komisia ochrany životného prostredia a verejného poriadku dlhodobo aktívne pracuje,  prikladám aj nasledovné linky:

https://www.nku.gov.sk/aktuality/-/asset_publisher/9A3u/content/nedostatocna-kontrola-kvality-podzemnych-zdrojov-pitnej-vody-ohrozuje-zdravie-obyvatelov
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13723/169525
https://www.vrakuna.sk/4810/informacie-o-skladke-odpadu
https://envirozataze.enviroportal.sk/

  •  
  •  
  •  

Last modified: 29. októbra 2023