Oficálna stránka obce

Všeobecne záväzné nariadenia

PlatnéNávrhArchív
TypeVšeobecne záväzné nariadenieČíslo VZNÚčinnosť odRokPoradie

pdf
Dodatok č. 1 k VZN obce Rovinka č. 3 ∕ 2014 o dani z nehnuteľností D2 ∕ 201501.01.2016201529

pdf
Dodatok č. 1 k VZN obce Rovinka č. 3 ∕ 2016 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o určení príspevku v ŠK a ŠJ D1 ∕ 201701.03.2017201737

pdf
Dodatok č. 1 k VZN obce Rovinka č. 5 ∕ 2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Rovinka D3 ∕ 201702.06.2017201739

pdf
Dodatok č. 1 k VZN obce Rovinka č. 5 ∕ 2016 o miestnom poplatku za rozvoj D2 ∕ 201715.03.2017201738

pdf
Dodatok č. 1 k VZN obce Rovinka č. 14 ∕ 2013 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva D1 ∕ 201501.01.2016201528

pdf
Dodatok č. 2 k VZN obce Rovinka č. 3 ∕ 2016 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o určení príspevku v ŠK a ŠJ D4 ∕ 201708.09.2017201740

pdf
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2 ∕ 2014 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ, o určení výšky príspevku... 4 ∕ 201501.10.2015201521

pdf
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12 ∕ 2013 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev 1 ∕ 201428.03.2014201416

pdf
VZN, ktorým sa ruší VZN č. 3 ∕ 2010 zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Rovinka 4 ∕ 201701.01.2018201742

pdf
VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky územného plánu obce Rovinka 1 ∕ 2014, apríl 2017... vrátane príloh 6 ∕ 201728.12.2017201744

pdf
VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Zmeny územného plánu obce Rovinka 8 ∕ 201326.01.2013201310

pdf
VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Rovinka, zmeny a doplnky č. 1 ∕ 2009 5 ∕ 201028.10.2010201001

pdf
VZN o dani z nehnuteľnosti 3 ∕ 201401.01.2015201418

pdf
VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej škol. dochádzky v ZŠ, o určení výšky prísp. za pobyt dieťaťa v MŠ, o určení prísp. v ŠK a ŠJ 2 ∕ 201401.11.2014201417

pdf
VZN o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje 4 ∕ 201301.01.2013201307

pdf
VZN o miestnej dani za predajné automaty 5 ∕ 201301.01.2013201308

pdf
VZN o miestnej dani za psa 3 ∕ 201301.01.2013201306

pdf
VZN o miestnej dani za ubytovanie 6 ∕ 201301.01.2013201309

pdf
VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v obci Rovinka 14 ∕ 201301.01.2014201315

pdf
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rovinka 5 ∕ 201701.01.2018201743

pdf
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rovinka 6 ∕ 201501.01.2016201523

pdf
VZN o miestnom poplatku za rozvoj 3 ∕ 201701.01.2018201741

pdf
VZN o miestnom poplatku za rozvoj 5 ∕ 201601.01.2017201634

pdf
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stabnými odpadmi na území obce Rovinka 2 ∕ 201610.06.2016201631

pdf
VZN o opatrovateľskej službe 10 ∕ 201315.02.2013201312

pdf
VZN o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev 12 ∕ 201322.10.2013201313

pdf
VZN o podmienkach držania a chovu psov v obci Rovinka 1 ∕ 201115.07.2011201103

pdf
VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o spôsobe úhrady za sociálne služby poskytované obcou Rovinka 6 ∕ 201003.12.2010201002

pdf
VZN o pomenovaní novej ulice a o zmene názvu ulice na území obce Rovinka 1 ∕ 201709.02.2017201735

pdf
VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Rovinka 5 ∕ 2015 26.10.2015 201522

pdf
VZN o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi, finančnej pomoci v čase náhlej núdze a príspevku pri príležitosti životného jubilea 9 ∕ 201315.02.2013201311

pdf
VZN o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rovinka 7 ∕ 201501.01.2016201524

pdf
VZN o pravidlách času predaja v obchodných prevádzkach a času prevádzky služieb na území obce Rovinka 4 ∕ 201624.11.2016201633

pdf
VZN o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole 3 ∕ 201215.03.2012201205

pdf
VZN o určení miest na vylepovanie volebných plagátov 13 ∕ 201323.10.2013201314

pdf
VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa školských zariadení na území obce Rovinka 1 ∕ 201824.02.2018201846

pdf
VZN o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o určení príspevku na čiast. úhradu nákladov na činnosti v ŠK a ŠJ 3 ∕ 201601.09.2016201632

pdf
VZN o určení školského obvodu základnej školy na území obce Rovinka zriadenej obcou 8 ∕ 201501.01.2016201525

pdf
VZN o určovaní súpisných a orientačných čísel na území obce Rovinka 2 ∕ 201514.07.2015201520

pdf
VZN o verejnom poriadku na území obce 9 ∕ 201501.01.2016201526

pdf
VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 7 ∕ 201701.01.2018201745

pdf
VZN ∕ Požiarny poriadok obce 2 ∕ 2011 20.07.2011201104

pdf
VZN ∕ Zásady hospodárenia s majetkom obce Rovinka 1 ∕ 201515.07.2015201519

pdf
VZN ∕ Štatút obce Rovinka 11 ∕ 201501.01.2016201527