Oficálna stránka obce

Všeobecne záväzné nariadenia

PlatnéNávrhArchív
TypeVšeobecne záväzné nariadenieČíslo VZNÚčinnosť odRokPoradie

pdf
Dodatok č. 1 k VZN obce Rovinka č. 3 ∕ 2014 o dani z nehnuteľností D2 ∕ 201501.01.2016201536

pdf
Dodatok č. 1 k VZN obce Rovinka č. 3 ∕ 2016 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o určení príspevku v ŠK a ŠJ D1 ∕ 201701.03.2017201742

pdf
Dodatok č. 1 k VZN obce Rovinka č. 5 ∕ 2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Rovinka D3 ∕ 201702.06.2017201744

pdf
Dodatok č. 1 k VZN obce Rovinka č. 14 ∕ 2013 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva D1 ∕ 201501.01.2016201535

pdf
Dodatok č. 2 k VZN obce Rovinka č. 3 ∕ 2016 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o určení príspevku v ŠK a ŠJ D4 ∕ 201708.09.2017201745

pdf
VZN, ktorým sa ruší VZN č. 3 ∕ 2010 zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Rovinka 4 ∕ 201701.01.2018201747

pdf
VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky územného plánu obce Rovinka 1 ∕ 2014, apríl 2017... vrátane príloh 6 ∕ 201728.12.2017201749

pdf
VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Zmeny územného plánu obce Rovinka 8 ∕ 201326.01.2013201317

pdf
VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Rovinka, zmeny a doplnky č. 1-2009 5 ∕ 201028.10.2010201008

pdf
VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Rovinka 2 ∕ 200126.07.2001200101

pdf
VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12 ∕ 2013 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev 1 ∕ 201428.03.2014201423

pdf
VZN o dani z nehnuteľnosti 3 ∕ 201401.01.2015201425

pdf
VZN o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje 4 ∕ 201301.01.2013201314

pdf
VZN o miestnej dani za predajné automaty 5 ∕ 201301.01.2013201315

pdf
VZN o miestnej dani za psa 3 ∕ 201301.01.2013201313

pdf
VZN o miestnej dani za ubytovanie 6 ∕ 201301.01.2013201316

pdf
VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v obci Rovinka 14 ∕ 201301.01.2014201322

pdf
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rovinka 5 ∕ 201701.01.2018201748

pdf
VZN o miestnom poplatku za rozvoj 3 ∕ 201701.01.2018201746

pdf
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stabnými odpadmi na území obce Rovinka 2 ∕ 201610.06.2016201637

pdf
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rovinka 2 ∕ 201825.10.2018201852

pdf
VZN o opatrovateľskej službe 10 ∕ 201315.02.2013201319

pdf
VZN o organizácií miestneho referenda 4 ∕ 201007.10.2010201007

pdf
VZN o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev 12 ∕ 201322.10.2013201320

pdf
VZN o podmienkach držania a chovu psov v obci Rovinka 1 ∕ 201115.07.2011201110

pdf
VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o spôsobe úhrady za sociálne služby poskytované obcou Rovinka 6 ∕ 201003.12.2010201009

pdf
VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 3 ∕ 200401.01.2004200403

pdf
VZN o pomenovaní novej ulice a o zmene názvu ulice na území obce Rovinka 1 ∕ 201709.02.2017201741

pdf
VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Rovinka 5 ∕ 2015 26.10.2015 201529

pdf
VZN o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi; finančnej pomoci v čase náhlej núdze a príspevku pri príležitosti životného jubilea 9 ∕ 201315.02.2013201318

pdf
VZN o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rovinka 7 ∕ 201501.01.2016201531

pdf
VZN o pravidlách času predaja v obchodných prevádzkach a času prevádzky služieb na území obce Rovinka 4 ∕ 201624.11.2016201639

pdf
VZN o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole 3 ∕ 201215.03.2012201212

pdf
VZN o riešení krízovej situácie v zásobovaní vodou na území obce Rovinka 14 ∕ 200924.09.2009200906

pdf
VZN o určení miest na vylepovanie volebných plagátov 13 ∕ 201323.10.2013201321

pdf
VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa školských zariadení na území obce Rovinka 1 ∕ 201824.02.2018201851

pdf
VZN o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o určení príspevku na čiast. úhradu nákladov na činnosti v ŠK a ŠJ 3 ∕ 201601.09.2016201638

pdf
VZN o určení školského obvodu základnej školy na území obce Rovinka zriadenej obcou 8 ∕ 201501.01.2016201532

pdf
VZN o určovaní súpisných a orientačných čísel na území obce Rovinka 2 ∕ 201514.07.2015201527

pdf
VZN o verejnom poriadku na území obce 9 ∕ 201501.01.2016201533

pdf
VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 7 ∕ 201701.01.2018201750

pdf
VZN o znečisťovaní ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie 2 ∕ 200601.01.2006200604

pdf
VZN umiestňovaní a vylepovaní plagátov a iných nosičov informácií 1 ∕ 200401.01.2004200402

pdf
VZN ∕ Požiarny poriadok obce 2 ∕ 201120.07.2011201111

pdf
VZN ∕ Zásady hospodárenia s majetkom obce Rovinka 1 ∕ 201515.07.2015201526

pdf
VZN ∕ Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Rovinka 1 ∕ 200910.03.2009200905

pdf
VZN ∕ Štatút obce Rovinka 11 ∕ 201501.01.2016201534
TypeVšeobecne záväzné nariadenieZverejnenéPoradie

pdf
Návrh Dodatku č. 2 k VZN obce Rovinka č. 3 ∕ 2016 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, o určení príspevku v ŠK a ŠJ 22.08.20172017-006

pdf
Návrh VZN obce Rovinka, ktorým sa mení VZN č. 1 ∕ 2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa školských zariadení na území obce Rovinka 27.11.20182018-004

pdf
Návrh VZN obce Rovinka, ktorým sa ruší VZN č. 3 ∕ 2010 zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Rovinka 24.11.20172017-008

pdf
Návrh VZN obce Rovinka, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky územného plánu obce Rovinka 1 ∕ 2014, apríl 2017... vrátane príloh 29.09.20172017-007

pdf
Návrh VZN obce Rovinka o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rovinka 27.11.20172017-010

pdf
Návrh VZN obce Rovinka o miestnom poplatku za rozvoj 24.11.20172017-009

pdf
Návrh VZN obce Rovinka o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rovinka 09.10.20182018-002

pdf
Návrh VZN obce Rovinka o určení názvov novovybudovaných ulíc na území obce Rovinka 23.11.20182018-003

pdf
Návrh VZN obce Rovinka o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa školských zariadení na území obce Rovinka 24.01.20182018-001

pdf
Návrh VZN obce Rovinka o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 27.11.20172017-011