Oficálna stránka obce

Úradné oznamy

Úradné oznamyArchív
TypeÚradné oznamyDátum ZverejneniaPoradie

pdf
Odvolanie voči rozhodnutiu 15.10.2018091

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Boris Petráš 09.10.2018082

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Ing. Petra Stretavská 17.10.2018092

pdf
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Tibor Húska 12.10.2018087

pdf
Oznámenie o uložení zásielky - Roman Kováčik 10.10.2018084

pdf
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením na stavbu Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná 15.10.2018089

pdf
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania pre stavbu KOMPLEX NOVÝ UNIMAR OBJEKT A 02.10.2018078

pdf
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania pre stavbu KOMPLEX NOVÝ UNIMAR OBJEKT B1 a B2 02.10.2018079

pdf
Rozhodnutie ministra č. 77-2018 03.10.2018080

pdf
Rozhodnutie o umiestnení stavby Autobusová zastávka Malinová 05.10.2018081

pdf
Stavebné povolenie na stavbu SO 02 Chodník 09.10.2018083

pdf
Stavebné povolenie pre stavbu SO 02 - Komunikácie a spevnené plochy - II. etapa 11.10.2018085

pdf
Stavebné povolenie pre stavbu SO 03.2 - NN prípojky, SO 06.2 - verejné osvetlenie 11.10.2018086

pdf
Upovedomenie účastníkov o podaní rozkladu 12.10.2018088

pdf
Upovedomenie účastníkov o podaní rozkladu pre stavbu Diaľnica D1 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever 15.10.2018090

pdf
Zverejnenie podľa § 58a odsek 3 stavebného zákona - Výstavba distribučného areálu fy AREA METAL, s.r.o. 01.08.2018062

pdf
Zverejnenie podľa § 58a odsek 3 stavebného zákona - Výstavba distribučného areálu fy AREA METAL, s.r.o. 01.08.2018063
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012