Oficálna stránka obce

Sociálne služby

Vybavuje: Ing. Alžbeta Tináková

Tel.: 02 / 59304050

Sociálne služby v obci Rovinka sú poskytované v zmysle platnej legislatívy (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v z.n.p.).
Poskytujú sa občanom, ktorý majú trvalý pobyt v obci a na základe žiadosti o poskytnutie sociálnej služby:

  • opatrovateľská (terénna)
  • v zariadeniach opatrovateľskej služby
  • v zariadeniach pre seniorov

Obec Rovinka vykoná posudkovú činnosť, ktorou je zdravotná posudková činnosť a sociálna posudková činnosť, ktorou sa zisťuje stav odkázanosti občana na sociálnu službu.
V zmysle VZN č. 9/2013 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, finančnej pomoci v čase náhlej núdze a príspevku pri príležitosti životného jubilea je možné poskytnúť tieto dávky na základe podania žiadosti.
Tieto dávky sa poskytujú na základe žiadosti a následného odporúčania sociálno-zdravotnej komisie pri obecnom zastupiteľstve, ktorá na svojom zasadnutí vyhodnotí oprávnenosť a možnosť využitia takto poskytnutého finančného príspevku.